• Search

विज्ञापन बारे

तपाईको सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन गर्न सम्पर्क गर्नुहोस ।

Email: adv@nepalfusion.com | news.nepalfusion@gmail.com

Phone: 9868625052/9810925964

क्र.स.राखिने ठाउँविज्ञापनको आकारदर मासीकदैनिक हेरिने संख्यामासिक हेरिनेसंख्या
Home Page Banner1100px×110pxरु 10,00015,000410,000
Home Page Center Of Category Block1100px×110pxरु 8,00011,000305,000
Home Page Sidebar350px×250pxरु 5,00015,000400,000
Single Page Above Title1100px×110pxरु 15,00030,00085,0000
Single Page Below Title1100px×110pxरु 15,00030,00085,0000
Single Page Above Content1110px×100pxरु 20,00035,000903,000
Single Page Center of Paragraph1100px×110pxरु 25,00045,000102,5000
Single Page Above Comment Box1100px×110pxरु 13,00030,000825,0000
Single Page Sidebar350px×350pxरु 10,00035,000103,000
१०Skip Home PageCustom Sizeरु 25,00030,000900,000
११Skip Single PageCustom Sizeरु 35,00050,0001,400,000
१२Skip Home & Single PageCustom Sizeरु 50,00070,0001,800,000